เกณฑ์สำคัญที่ควรนำมาใช้ในการประเมินความสามารถทางการเงิน จาก BFV™ Model

🎯 เป้าหมายหลักขององค์กรธุรกิจคือ ผลประกอบการที่ถูกวัดเป็นตัวเงิน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึงผลลัพธ์ของกิจกรรมที่แบรนด์นั้นได้ทำขึ้นมา ว่าสามารถทำกำไรได้มากน้อยเพียงใด และแสดงถึงความพร้อมด้านการเงินทุนที่จะสนับสนุนให้ธุรกิจเติบโต โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลประกอบการทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับการทั่วไปคือ Dupont Analysis (Feltham & Ohlson, 1995; Ohlson)

ROE = Net Income / Sales x Sales / Assets x Assets / BV Equity

✅ สัดส่วนกำไรสุทธิต่อยอดการ (Net Income / Sales ) แสดงถึงความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจ (Profitability) ว่าธุรกิจมีโครงสร้างต้นทุน และความสามารถในการควบคุมต้นทุนดีเพียงใด
✅ สัดส่วนยอดขายต่อสินทรัพย์ (Sales / Assets ) แสดงถึงประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ในสินทรัพย์ของธุรกิจเพื่อก่อให้เกิดรายได้ แสดงถึงประสิทธิภาพในการทำงานของธุรกิจ (Efficiency)
✅ สัดสว่นสินทรัพย์ต่อส่วนของเจ้าของ (Assest / BV Equity ) ซึ่งเป็นการวิคราะห์ว่าสินทรัพย์ที่ธุรกิจมีอยู่นั้นเป็นส่วนที่มาจากการลงทุนของเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นเท่าไร หรืออาจตีความได้ว่าบริษัทมีสัดส่วนของหนี้สินที่กู้ยืมมาเพื่อดำเนินกิจการมากน้อยเพียงใด ซึ่งแสดงถึงสภาพวะความเสี่ยงของธุรกิจ (Leverage)

นอกจากเกณฑ์วิเคราะห์นี้แล้ว Altman (1968;2000) ยังได้นำเสนอดัชนีชี้วัดความเสี่ยงทางการเงินที่ประกอบด้วยอัตราส่วนทางการเงิน 5 ด้าน เรียกรวมกันว่า Altman Z-Score ดังนี้

1.เงินทุนหมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวม (Working Caption / Total Assets)
ซึ่งใช้ในการประเมินสภาพคล่องของธุรกิจ
2.ตราสารทุนต่อหนี้สิน (Market Value of Equity / Book Value of Total Liabilities)
ซี่งช่วยประเมินความเสี่ยงธุรกิจ
3.กำไรสะสมต่อสินทรัพย์รวม (Retained Earnings / Total Asset)
ซึ่งใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของสินทรัพย์ในการสร้างกำไรแก่ธุรกิจ
4.อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (EBIT / Total Assests)
ซึ่งใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของสินทรัพย์ในการสร้างผลกำไรของธุรกิจ
5.ยอดขายต่อสินทรัพย์รวม (Sales / Total Assets)
ประเมินประสิทธิภาพของสินทรัพย์ในการสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจ

จากเครื่องมือทั้ง 2 แนวทางข้างต้นมีความสอดคล้องกัน
ซึ่งสรุปได้ว่า เกณฑ์ที่ควรใช้ในการประเมินความสามารถทางการเงินขององค์กร ประกอบดังนี้

Image

#bfvmodel #การเงิน #วางแผนการเงิน #business #branding #ROE #BrandFutureValuationModel