12 คอร์สสร้างแบรนด์ ประจำปี 2023 ที่คนทำธุรกิจต้องเรียน By BBA

รายละเอียดและกำหนดการ

📍 หลักสูตรคอร์สเรียนจากทางบริษัท บารามีซี่ จำกัด

เราเป็นบริษัทที่ปรึกษาและสร้างแบรนด์ ที่ประดิษฐ์ วิจัย คิดค้น และสร้างสรรค์ให้ธุรกิจไทยเติบโตสู่ระดับสากลและมีมูลค่าเพิ่มที่สามารถแข่งขันในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง โดยเราก่อตั้งมากว่า 20 ปี เบื้องหลังความสำเร็จให้กับองค์กรชั้นนำมากมาย ในปี 2566 นี้ ทางบริษัทมีนโยบายจัดหลักสูตรคอร์สเรียน ผลลัพธ์จากงานวิจัยที่ทำการวิจัยร่วมกับทางคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาอย่างยาวนาน จนเกิดโมเดลที่มีชื่อว่า BFV Model  (Brand Future Valuation Model) โมเดลตัวชี้วัดความแข็งแรงของแบรนด์จากภายในสู่ภายนอก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เหมาะสมและรอบด้านแก่ผู้ประกอบการ พนักงานในองค์กรของแต่ละระดับธุรกิจ 

📄 รายละเอียดและวัตถุประสงค์

ลักษณะการเรียนรู้ : เป็นการเรียนรู้เนื้อหาที่เข้มข้นควบคู่กิจกรรมแบบฝึกหัด พร้อมทั้งกรณีศึกษาที่สามารถเข้าใจได้ง่ายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

🎯 คอร์สที่ 1 การสร้างแบรนด์ให้แตกต่างด้วยกลยุทธ์ Segmentation Targeting Positioning ด้วย BFV Model (Brand Future Valuation Model)

ท่านจะได้เรียนรู้กลยุทธ์การบริหารการสร้างความแตกต่างของแบรนด์ ผ่านเครื่องมือ STP Marketing ที่ประกอบด้วย 1. การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย Segmentation 2. การเลือกกลุ่มเป้าหมาย Targeting 3. การกำหนดจุดยืนของแบรนด์ Positioning ผ่านกรณีศึกษาที่น่าสนใจที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของท่าน

วัตถุประสงค์

 • Principle of STP Marketing 
 1. เรียนรู้ ทำความเข้าใจกลยุทธ์ STP
 2. เรียนรู้การกำหนดกลยุทธ์ STP ด้วยเครื่องมือ BFV Model
 • How to Brand differentiation by BFV Model
 1. สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ STP ได้
 2. สามารถกำหนดกลยุทธ์ Brand differentiation ด้วย BFV Model ได้

⭐ คอร์สที่ 2 วิธีการสร้าง Brand Superfans [Recommend]

ท่านจะได้เรียนรู้การออกแบบตัวชี้วัดที่สร้างเหล่าสาวกให้กับแบรนด์ โดยการสร้างความเป็นแฟนพันธุ์แท้ด้วยครื่องมือ Brand Superfans Index จากงานวิจัย BFV Model (Brand Future Valuation) ตัวชี้วัดที่จะสะท้อนความจงรักภักดีหรือความผูกพันที่ลูกค้ามีต่อแบรนด์ได้อย่างครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน 

วัตถุประสงค์

 • Principle of Brand Superfans Index
 1. เรียนรู้ทำความเข้าใจตัวชี้วัด Brand Superfans Index ด้วยเครื่องมือ BFV Model ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ BFI (Brand Faith Index), NPS (Net Promotor Score), BSI (Brand Supporter Index) และ BGI (Brand Guardian Index)
 2. เรียนรู้กระบวนการออกแบบตัวชี้วัด Superfans ด้วยเครื่องมือ Brand Superfans Index
 • Process of Brand Superfans Index 
 1. การนำไปประยุกต์ใช้ของเครื่องมือ Superfans Index

⭐ คอร์สที่ 3 วิธีการเพิ่มมูลค่าแบรนด์ด้วย BFV Model (Brand Future Valuation Model) [Recommend]

ท่านจะได้เรียนรู้ทำความเข้าใจการสร้างมูลค่าเพิ่มของแบรนด์ด้วยเครื่องมือ BFV Model (Brand Future Valuation Model) มูลค่าของแบรนด์ไม่ได้เกิดจากสินทรัพย์ที่จับต้องได้เพียงอย่างเดียว ยังมีสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ ที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งการสร้างคุณค่าให้กับแบรนด์ และเรียนรู้กระบวนการในการจัดทำกลยุทธ์การเพิ่มมูลค่าแบรนด์ด้วยหลักการของ BFV Model (Brand Future Valuation Model)

วัตถุประสงค์

 • Principle of Brand Valuation Model
 1. เรียนรู้ ทำความเข้าใจหลักการการเพิ่มมูลค่าแบรนด์ด้วยเครื่องมือ BFV Model (Brand Future Valuation Model)
 1. สามารถจัดทำกลยุทธ์การเพิ่มมูลค่าแบรนด์ด้วยหลักการ BFV Model (Brand Future Valuation Model)

🎯 คอร์สที่ 4 กลยุทธ์การจัดทำ Brand portfolio & Brand Architecture

องค์กรที่มีแบรนด์จำนวนมาก การกำหนดบทบาทแบรนด์แต่ละตัวเป็นเรื่องที่สำคัญ ท่านจะได้เรียนรู้กลยุทธ์แบรนด์พอร์ตโฟลิโอ (Brand Portfolio Strategy) รวมถึงการสร้างระบบสถาปัตยกรรมของแบรนด์ (Brand Architecture) เป้าหมายที่ต้องคำนึงถึงการสร้างแบรนด์ที่แข็งแรงและมีประสิทธิภาพที่ครบวงจรเพื่อพัฒนาธุรกิจ ตั้งแต่การขยายธุรกิจ การบริหารความสัมพันธ์ และการยกระดับคุณค่าของแบรนด์ 

วัตถุประสงค์

 1. เรียนรู้ ทำความเข้าใจทฤษฎีพื้นฐานการจัดระบบ Brand Architecture เพื่อนำไปใช้ในการจัด Brand Portfolio
 2. สามารถประยุกต์ใช้กลยุทธ์ Brand Portfolio ที่ชัดเจนเพื่อนำไปใช้บริหารแบรนด์ลูกค้า
 3. เรียนรู้กระบวนการบริหารลูกค้ารายสำคัญตามกลยุทธ์ Brand Portfolio

⭐ คอร์สที่ 5 การสร้างแบรนด์อย่างยั่งยืน (Sustainable Brand) [Recommend]

ปัจจุบันแนวคิดการสร้างองค์กรให้อย่างยั่งยืน เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญ เนื่องจากการทำธุรกิจรูปแบบเดิมที่มุ่งเน้นเฉพาะยอดขายและกำไร อาจไม่ตอบโจทย์กับยุคสมัยธุรกิจจึงจำเป็นต้องสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ท่านจะได้เรียนรู้เทรนด์การสร้างแบรนด์ยุคใหม่ผ่านแนวคิดของความยั่งยืน (Sustainability) ที่มีประสิทธิภาพและครอบคุลมทุกเรื่องของแบรนด์ตั้งแต่ กระบวนการ, ผลิตภัณฑ์และบริการ, โมเดลทางธุรกิจ (Business Model) ระดับโครงสร้าง ตลอดจนวัฒนธรรมองค์กร

วัตถุประสงค์

 1. เรียนรู้ ทำความเข้าใจพื้นฐานแนวคิดความยั่งยืน Sustainability เช่น ESG และ BCG เป็นต้น
 2. เรียนรู้ กระบวนการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์แบรนด์ให้นำไปสู่การปฏิบัติ สะท้อนผลลัพธ์เป็นแบรนด์ที่มีความยั่งยืน   

🎯 คอร์สที่ 6 การบริหารแบรนด์ด้วยการออกแบบการบริการ (Service Design for Brand Management)

การทำธุรกิจยุคใหม่ ไม่ได้มองแค่การทำการตลาด แต่มองภาพรวมทุกองค์ประกอบของแบรนด์ จึงมิใช่แค่โลโก้หรือภาพลักษณ์ แต่การสร้างแบรนด์ คือการสร้างประสบการณ์ทั้งหมดที่ลูกค้าได้รับ ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product Experience) ด้านบรรยากาศ (Atmosphere Experience) ด้านการสื่อสาร (Communication Experience) และโดยเฉพาะด้านบริการ (Service Experience) ที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ ดังนั้นคอร์สนี้ จึงมุ่งเน้นการออกแบบการบริการที่สามารถทำให้เกิดคุณค่าของแบรนด์

วัตถุประสงค์

 1. เรียนรู้ ทำความเข้าใจพื้นฐานการสร้างแบรนด์ยุคใหม่
 2. เรียนรู้วิธีการออกแบบประสบการณ์แบรนด์ (Brand Experience Management Method) รวมถึงกรณีศึกษาที่น่าสนใจ
 3. สามารถนำกระบวนการบริหารแบรนด์ Brand Management ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

🎯 คอร์สที่ 7 กลยุทธ์การจัดทำ Retail Branding

ท่านจะได้เรียนรู้การจัดทำกลยุทธ์ Retail Branding อย่างแข็งแรงแบบครบวงจร ที่จะวางรากฐานการจัดทำกลยุทธ์ผ่านการสร้างประสบการณ์ของแบรนด์ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ Brand Atmoshere Experience, Brand Service Experience, Brand Product Experience และ Brand Communication Experience ที่ตอบโจทย์กับธุรกิจ Retail มากที่สุด รวมถึงแนวคิดสำหรับการสร้างรายได้ผ่านการขยายสาขา 

วัตถุประสงค์

 1. เรียนรู้การจัดทำกลยุทธ์ Retail Branding ที่เกิดจากการสร้างประสบการณ์ของลูกค้าแบบครบวงจร 
 2. สามารถนำแนวทางไปจัดทำกลยุทธ์ Retail Branding ได้ครบทุกมิติของการสร้างแบรนด์สำหรับธุรกิจค้าปลีก

🎯 คอร์สที่ 8  Go to Market Strategy และกฎหมายที่ควรรู้สำหรับการสร้างแบรนด์

การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้นั้น จำเป็นต้องมีกลยุทธ์เพราะเปรียบเสมือนเข็มทิศ หรือคู่มือในการทำธุรกิจ ท่านจะได้เรียนรู้แนวทางการจัดทำกลยุทธ์การตลาดที่มีทิศทางที่ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเข้าใจในเรื่องกฎหมายสำหรับธุรกิจ เพื่อเป็นการสร้างผลประโยชน์ให้กับธุรกิจ

วัตถุประสงค์

 1. เรียนรู้กระบวนการจัดทำกลยุทธ์การตลาดทั้งกระบวนการ และทุกองค์ประกอบ
 2. สามารถนำแนวทางและหลักการเพื่อจัดทำกลยุทธ์การตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เรียนรู้ทำความเข้าใจกฎหมายสำหรับการสร้างแบรนด์ที่ควรรู้ เพื่อให้นำไปปรับใช้กับธุรกิจของตนเอง

🎯 คอร์สที่ 9 การสร้างกลยุทธ์ Digital Marketing

การสร้างแบรนด์ยุคใหม่ ยุคที่ Platform ดิจิทัลเข้ามามีบทบาทกับผู้คน การตลาดแบบเดิมอาจไม่ใช่คำตอบในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าอย่างแท้จริง ภาคธุรกิจจึงจำเป็นต้องเข้าถึงกลุ่มลูกค้าโดยใช้สื่อ Multimedia ที่สื่อสารไปยังช่องทางต่าง ๆ เพื่อสร้างภาพจำ และทำให้คนนึกถึงแบรนด์หรือสินค้าของเรา ศาสตร์การสร้างกลยุทธ์ Digital Marketing จึงมีความสำคัญต่อการสร้างแบรนด์ยุคใหม่

วัตถุประสงค์

 1. เรียนรู้ ทำความเข้าใจความรู้พื้นฐานของการสร้างกลยุทธ์ Digital marketing
 2. เรียนรู้ เข้าใจหลักการ กระบวนการสร้างกลยุทธ์ Digital marketing

🎯 คอร์สที่ 10 กลยุทธ์การสร้าง Influencer Brand และ Personal Brand ให้ติดตลาด

ยุคการตลาดยุคดิจิทัล เป็นยุคการตลาดผ่านการสื่อสารนำเสนอภาพลักษณ์ที่ให้คนจดจำได้ ซึ่งการตลาดยุคใหม่ มักใช้รูปแบบบุคคล ไม่ว่าจะเป็น Influencer Branding และ Personal Branding ที่เหมาะสมกับสินค้าหรือบริการของแบรนด์ เพื่อนำเสนอคอนเทนต์ดึงดูดน่าสนใจกับกลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

 1. เรียนรู้ ทำความเข้าใจความรู้พื้นฐาน ความหมาย ความสำคัญของ Influencer Brand, Personal Brand
 2. เรียนรู้การสร้างความแตกต่างระหว่าง Influencer Brand กับ Personal Brand
 3. เรียนรู้กระบวนการสร้างกลยุทธ์ Influencer Brand กับ Personal Brand

⭐ คอร์สที่ 11 กลยุทธ์ Internal Brand สร้างคนให้เป็น Employee Lover ต้องทำอย่างไร [Recommend]

ท่านจะได้เรียนรู้กลยุทธ์การสร้าง Internal Brand ปัจจัยภายในที่สำคัญให้เข้มแข็ง จนเกิดความรักภักดี ศรัทธาต่อองค์กร กระบวนการสร้างแบรนด์ที่ทรงพลังผ่านการสร้างความเข้าใจในคุณค่าของแบรนด์และรู้สึกถึงความเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

วัตถุประสงค์

 1. เรียนรู้ตัวชี้วัด Internal Brand ที่ทรงพลังผ่าน BFV Model (Brand Future Valuation Model)
 2. เรียนรู้องค์ประกอบของ Internal Brand 
 3. เรียนรู้กระบวนการสร้างกลยุทธ์ Internal Brand 

⭐ คอร์สที่ 12 Future Business Trend 2025 [Recommend]

เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้คนและองค์กรจำเป็นต้องปรับตัวให้เท่าทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ผู้นำธุรกิจที่ดีจึงจำเป็นต้องมองไปข้างหน้า ค้นหาแนวทาง โอกาสใหม่ เพื่อออกแบบประสบการณ์ที่ดีกว่ารองรับความต้องการของผู้คนในอนาคต

วัตถุประสงค์

 1. เรียนรู้ Mega Trend ด้านธุรกิจที่จะเติบโตขึ้นภายในปี 2025 
 2. เรียนรู้โอกาสของธุรกิจของคุณที่จะก้าวไปสู่อนาคต

ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มแสดงความต้องการซื้อคอร์สเรียนได้ที่ https://forms.gle/kdbDbUsNcccQYmDK6

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.098-1474652 (คุณไอซ์)

#BBA #Business #Business Prototype #ต้นแบบธุรกิจ #สร้างต้นแบบธุรกิจ #Brandingtrend2023

Image